ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUID & MEER

Artikel 1: Algemeen

1. Huid & meer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in ‘s-Hertogenbosch onder nummer 59664754.

2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huid & meer en een cliënt waarop Huid & meer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning schoonheidssalon

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

3. Huid & meer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Huid & meer melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt € 25,00 in rekening gebracht.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Huid & meer moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4: Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5: Betaling

1. Huid & meer vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/ per pinbetaling te voldoen.

5. Als de betaling niet contant/ per pinbetaling is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de schoonheidsspecialiste aangegeven bankrekeningnummer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Huid & meer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

2. Huid & meer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Huid & meer zelf.

Artikel 7: Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Huid & meer.

2. Huid & meer moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Huid & meer de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

artikel 8.

1. Indien Huid & meer en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechtbank Oost Brabant.

Artikel 9: Garantie

1. Huid & meer geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.

2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 10: Beschadiging en diefstal

1. Huid & meer heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Huid & meer meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11: Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 12: Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Huid & meer en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Huid & meer en zijn ook in de salon beschikbaar.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

PRIVACYVERKLARING VAN HUID & MEER

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huid & meer verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Huid & meer of om een andere reden persoonsgegevens aan Huid & meer verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Huid & meer, Koningspagestraat 12, 5247KL Rosmalen, tel. 06-22750582, KVK 59664754.
De salon is bereikbaar info@huidenmeer.nl of telefonisch 06-22750582.

2. Welke gegevens verwerkt Huid & meer en voor welk doel.

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Adresgegevens

c) Telefoonnummer, e-mailadres

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/ intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2 Huid & meer verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Huid & meer.

c) Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

E-mail berichtgeving:

Huid & meer gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk met een link onderaan elke nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen

Huid & meer verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.

4.1 Via de eigenaresse van Huid & meer Ineke Brok kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huid & meer zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huid & meer je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Huid & meer via info@huidenmeer.nl of telefoonnummer 06-22750582.

5. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.